top of page

Privacy Policy

Om als softwarebedrijf een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met persoonsgegevens. Aan de hand van deze privacyverklaring willen we je meer uitleg geven bij de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens waarover we beschikken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Delta Public. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens, en we doen dit dan ook in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR) en de relevante federale en Vlaamse wetgeving.

 

Definities

Persoonsgegevens omvatten alle informatie waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Dit kan rechtstreeks zijn, bijvoorbeeld aan de hand van een naam, rijksregisternummer of foto. Soms is het ook mogelijk om een persoon onrechtstreeks te identificeren door een combinatie van verschillende soorten informatie, bijvoorbeeld adres, leeftijd en geslacht. Alle informatie die zo aan iemand gekoppeld kan worden valt onder de noemer ‘persoonsgegevens’.

Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gabbroic en voor welke doeleinden dit gebeurt. In de meeste gevallen is het lokaal bestuur verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens van haar inwoners.

Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Delta Public is hier een goed voorbeeld van, aangezien een lokaal bestuur beroep doet op de verwerking van (persoons)gegevens.

Beginselen

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden, hetzij aanlevering van rapporten/dashboards die het lokaal bestuur moet helpen om aan interne monitoring en rapportering te doen. Wij slaan zelf geen gegevens op m.u.v. de rapporten die in beheer blijven van Delta Public en die noodzakelijk zijn voor het voltooien van de overeenkomst met de klant / het lokaal bestuur en nemen louter inzage tot de rapporten & de onderliggende gegevens voor technische doeleinden zoals “bug fixes”, het uitrollen van verbeteringen en om te garanderen dat de rapporten operationeel zijn en blijven.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld werden. Wanneer een contract wordt stopgezet met een lokaal bestuur, zorgen wij voor verwijdering van het rapport binnen de 30 dagen.

We nemen daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier te beveiligen.

De persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Iedereen die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, is bovendien wettelijk of contractueel gehouden om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

 

Doeleinden en verwerkingsgronden

 

Wij verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens alleen als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd.

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden, hetzij aanlevering van rapporten/dashboards die het lokaal bestuur moet helpen om aan interne monitoring en rapportering te doen. Meer bepaald verwerken wij je gegevens enkel op basis van volgende verwerkingsgronden:

  • Tijdens het opzetten of ontwikkelen van de applicatie zoals blijkt uit de contractuele overeenkomst met het lokaal bestuur

  • Voor technische doeleinden vb “bug fixes”

  • Voor het uitrollen van verbeteringen

  • Ter operationele controle (goede werking van de applicatie)

 

Wij verwerken ook gegevens wanneer u contact opneemt via onze website. De verwerkingsgrond bedraagt hier de vraag tot contactopname vanuit de persoon die de gegevens aanlevert. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig, en deze kunnen op elk moment worden ingekeken. Indien men de verzamelde persoonsgegevens wenst te verwijderen, kan dit eenvoudig door een e-mail te sturen naar info@deltapublic.com met het onderwerp “DPO contact – delete all info”. Wij doen binnen de 14 dagen het nodige.

 

Wij geven je persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. In principe worden je gegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Wanneer je persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen toch buiten de EER verwerkt worden, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de voorschriften van de AVG.

 

Rechten

  • Recht op informatie en inzage

  • Recht op correctie en aanvulling

  • Recht om vergeten te worden

  • Recht op bezwaar

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

 

Rechten uitoefenen kan per e-mail naar info@deltapublic.com

 

Sociale media

Delta Public maakt gebruik van LinkedIn voor marketingdoeleinden.   

Indien je via deze kanalen met ons contact opneemt in een privébericht (bv. om een vraag te stellen of een probleem te melden), dan worden jouw persoonsgegevens daarbij verwerkt. Wij gebruiken die gegevens enkel om je verder te helpen of aan je verzoek gevolg te geven. Na afhandeling van je verzoek worden deze berichten niet meer door ons bewaard.

Indien je reageert op onze publieke berichten of deze berichten deelt of liket, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang deze niet door je verwijderd worden.

Je persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het sociale mediaplatform in kwestie. Delta Public heeft zelf geen controle over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze platformen. Op die verwerkingen zijn de privacyverklaringen van de sociale mediaplatformen van toepassing.

 

Ons privacybeleid werd laatst gewijzigd op 1 november 2021.

bottom of page